KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE SİLİNMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı, SOLAR SPACETR olarak  07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca SOLAR SPACETR ENERJİ A.Ş.’ ye ait internet sitesi olan https://www.solarspacetr.com.tr  adresindeki içeriklerin kullanımı, çalışma başvurusu ya da staj eğitimi gibi çeşitli sebeplere dayalı olarak yapılan başvurular esnasında SOLAR SPACETR ile paylaşılan kişisel verilerin SOLAR SPACETR tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin kanun çerçevesindeki koşul ve şartları belirlemektedir.

SOLAR SPACETR tarafından kişisel veriler otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; elektronik ortamda, İnternet Sitesi kanalıyla; belirli süreli olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca SOLAR SPACETR tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenmektedir:

Veri sorumlusu sıfatıyla SOLAR SPACETR tarafından veya SOLAR SPACETR adına işlenebilecek her bir kişisel veri kategorisi için geçerli veri işleme amaçları hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).
1) İŞLENEBİLECEK VERİLER
Kullanıcının, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:

– Web sitesini inceleme neticesinde işlenebilecek bilgiler

– İsim-soy isim, T.C. Kimlik No, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, araç plakası, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri, IP adresi

– SOLAR SPACETR’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak amacı ile verilecek iletişim bilgileri

– İş ve staj başvuru formlarında talep edilecek kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve formlarda bulunan diğer bilgiler

Yukarıda sayılanlar dışında İnternet Sitesi’nin işletilmesi için zorunlu olabilecek diğer kişisel veriler de Kanun’a uygun olarak işlenebilecektir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla; elektronik ortamda; İnternet Sitesi kanalıyla; gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler Kullanıcının açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (iii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunanın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 2 kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) SOLAR SPACETR’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v)i bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SOLAR SPACETR’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilir.
3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde;

– İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,

– Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

– Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

– Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

– Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

– Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,

– Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

– Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– SOLAR SPACETR’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

– İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.
4) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
SOLAR SPACETR, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve SOLAR SPACETR faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.
5) VERİLERİN GÜVENLİĞİ
SOLAR SPACETR; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak durumundadır. İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda SOLAR SPACETR, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.
6) VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI
SOLAR SPACETR, Kanun’un 10.maddesi uyarınca İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.
SOLAR SPACETR, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme ve imha), kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

 

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular İnternet Sitesi’nde yer alan başvuru formu doldurularak “CELİL KÜMESİ MEVKİİ CELİL KÜME EVLER NO:47 CELİL KÖYÜ/AKSARAY” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine solarspacetr@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.
Talep ve başvurularınızda,

– Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası

– veya varsa kimlik numarası,

– Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

– Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

– Talep konusu,

– bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
SOLAR SPACETR başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

SOLAR SPACETR talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde SOLAR SPACETR gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun SOLAR SPACETR’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak yazılı tüm şartları okuduğunu, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu, kişisel verilerinin belirtilen kapsam ve amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan eder.